Açık ve Kapalı Alan Vektör Mücadelesi Yazdır

Herhangi bir yerde haşereler ile başarılı bir şekilde mücadele yapmanın en önemli şartı mücadele programının planlanması ve bu programların merkezden perifere doğru ideal bir organizasyonla yürütülmesidir.

Planlama ve organizasyon çalışmalarının başarısı bu konuda çalışan personelin kademeli olarak yetiştirilmesi ile mümkündür. Planlama ve organizasyon vektörlerle çalışmalara başlamadan önce bu aktivasyonları yönlendirecek yönetici personel tarafından yapılmalıdır. Planlama ve organizasyonun sağlıklı bir şekilde yapılması ve yürütülmesinin sağlanması uygulama zamanlamasıyla iş planının oluşturulabilmesi, mücadele alanının sınırlarının belirlenmesi, kent zararlıları olarak adlandırdığımız sivrisinek, karasinek, larva ve ergin habitatlarının ayrıntılı haritalarının yapılması, örnekleme alanlarının seçilmesi, uygun mücadele şeklinin belirlenmesi, uygun insektisitlerin ya da diğer mücadele alanlarının belirlenmesi ve gerekli olan araç, gereç ve personel ihtiyacının başlangıçta tespit edilmesine bağlıdır.

Operasyon Öncesi

 • Var olan Epidemiyolojik bilgilerin ve daha önceki araştırma ve gözlemlerin ortaya konulması ve mücadele yapılacak bölgenin, haşere üreme habitatlarının ayrıntılı oluşturulması ya da var olan haritaların güncelleştirilmesi.
 • Bundan sağlanan Epidemiyolojik verilerin sentez edilmesi.
 • Vektör mücadelesi programının formüle edilmesi.
 • Değerlendirme işlemlerinin temeli üzerine personel modelinin oluşturulması.
 • Ana operasyon planının oluşturulması.

Hazırlık Safhası

Bu aşama operasyonu yönetecek ekipler ve arazinin ünitesi kurularak çalışılacak local alanları belirlenir.

Son Safha

Bu aşamada vektöre saldırı ölçütlerinin Entomolojik ve Parastolojik değerlendirmelerinin katılımı sağlanır.

Haşere Kontrol Mücadele Çalışmaları Ve Teknikler

İnsan oğlu yaşamının başlangıcından günümüze kadar haşerelerin rahatsızlık verici ve hastalık taşıyıcı etkilerinden kurtulmak için farklı yöntemler uygulayarak bu zararlılarla mücadele etmeye çalışmıştır. Günümüzde uygulanan vektörlerle mücadele tekniklerini kimyasal mücadele, biyolojik mücadele, kültürel mücadele, mekanik mücadele ve entegre mücadele başlıkları altında toplaya biliriz.Firmamız kent zararlıları ile mücadele de kimyasal, biyolojik, kültürel ve mekanik mücadeleleri de kapsayacak entegre mücadele programını benimsemiştir.

Entegre Mücadele

Vektör organizmalarla entegre mücadele kimyasal, biyolojik, mekanik ve kültürel mücadele gibi farklı mücadele yöntemlerini bir arada kullanarak daha kısa sürede daha net sonuca ulaşmasını sağlamaktadır.

Sivrisinek ve Karasinek mücadelesi asla kısa vadeli düşünülmemelidir. Biyolojik potansiyeli oldukça yüksek bu vektörlerle mücadele programı ile gerçekleştirilebilir.

Entegre mücadele, mücadelenin yapılacağı bölgenin özelliklerine göre değişmekle birlikte entegrasyonu genelde 6 ana başlık altında toplayabiliriz.

 1. Çalışma bölgesinin tespiti,
 2. Topografik, Vejetasyon ve Hidrojeolojik yönden farklı pilot alanlarının seçimi,
 3. Popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi,
 4. Biyolojik, kimyasal ve kültürel mücadele
 5. Uygulamalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 6. Sonuç

Entegre mücadele programlarının uygulanması bazı stratejik planlara ve bu planları güçlendirecek verilere bağlıdır. Mücadele Planı içerisinde her bir basamak için diğer basamaklara ait planlara uyumlu bir strateji geliştirmek en uygunudur. Mesela bir mücadele için uluslararası standartlara uygun ve uygulanması durumunda sonuca ulaştıracak planlamalar mevcut olabilir.Ancak bu planlar uygulanmaya başlamadan önce mutlaka o yörenin koşullarına göre düzenlenmeli ve uyumlu hale getirilebilmelidir. Ayrıca böyle bir plan ancak bilimsel bir plana oturtulup bu konuda uzman kişi ya da kuruluşlarla entegrasyon içerisinde yapıldığı taktirde başarıya ulaşma şansı artacaktır.

Herhangi bir bölgede yapılacak entegre haşere mücadelesinde sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmek için elde edilmesi gereken minimum bilgiler şunlar olmalıdır.

 • Bölgede vektörlerin hangi türleri mevcut?
 • Vektörün hayat döngüsündeki sıcaklık ve nemin etkisi nedir?
 • Enfeksiyon hassasiyeti nasıldır?
 • Beslenme ve dinlenme davranışları nasıldır?
 • Uçuş kapasiteleri ne kadardır?
 • Mevsimsel dağılımı ne kadardır?
 • Diyapoz davranışı ne şekildedir?
 • Hayatta kalma süresi ne kadardır?
 • İnsektisitlere karşı geliştirdikleri direnç ve duyarlılıklar ne düzeydedir?
 • Konakların sosyal yapıları nasıldır?
 • Bölgenin alt yapı durumu nedir?
 • Bölgenin tarımsal durumu nasıldır?
 • Bölgedeki popülasyon durumu nasıldır?
 • Bölgenin sıcaklık, nem, yağış ortalamaları nasıldır?
 • Bölgenin hakim rüzgarları ve yönleri nelerdir?
 • Bölgenin yüksekliği ne kadardır?
 • Bölgenin topoğrafyası, hidrojeolojik yapısı ve toprak yapısı nasıldır?
 • Bölgede kullanılmış insektisitlerin çeşitleri ve miktarları ne kadardır?
 • Bölgede haşerelerin predatörleri ve parazitleri var mıdır?
 • Bölgede haşerelerin hangi patojenleri vardır?
 • Bölgede haşere popülasyonlarının genetik yapısı nasıldır?

Sonuç olarak yukarıda sıralanan sorulara cevap bulunmasından sonra vektör mücadelesinden fayda bekleyenler arasında da bir entegrasyon sağlanması gerekmektedir. Özellikle kent zararlıları ile mücadelede beklenen başarıya ulaşabilmenin yolu kent içerisindeki tüm yerel yönetim birimleri, üniversiteler, haşere mücadelesini uygulayıcı şirket ve en önemlisi muhtarlıklar vasıtası ile halk arasında bir koordinasyon kurulması o bölgedeki mücadelenin başarısının en önemli faktörüdür.